ពេលបងប្អួនទៅធ្វើ លិខិតឆ្លងដែន ដែលជួយប្រទះបែបនឹងទេ???

ពេលបងប្អួនទៅធ្វើ លិខិតឆ្លងដែន ដែលជួយប្រទះបែបនឹងទេ???

សំដីតាមរយះAcc facebook 1
បើមិនចង់ធ្វើទេថយចេញទៅទុកឱកាសឲគេអ្នកដែលចង់ធ្វើវិញ
មិនមែនជារឿងលេងសេីចទេដែលខ្លួនឯងមកឈរចាំរាប់ម៉ោង ប្រហែលមួយថ្ងៃពេញ តែបែរជាពួកគាត់អង្គុយលេង Facebook ស្ដាប់ចម្រៀងធ្វើប្រងើយ ឯងខំអត់បាយអត់ទឹកឈរចាំចង់ងាប់ តែបើឲ្យលុយរត់ការវិញ មិនបាច់ចាំយូទេ! រឿងពិតស្រុករំដួល