អានហើយហួសចិត្ត!!​! សាក់កន្លែងណាមិនសាក់ មកសាក់កន្លែងហ្នឹងវិញ ឆ្ងាញ់ត្រង់កែងដៃនឹងម៉ង… (មានវីដេអូ)

កើតមកជាជាងសាក់ពិតជាឡូយមិនធម្មតាទេ ព្រោះមួយថ្ងៃៗមានស្រីប្រុសស្អាតជាច្រើនមកសាក់ជាពិសេសស្រីស្អាតមកអោយសាក់ត្រង់កន្លែង ដើមទ្រូង កំប៉េះគូទ គុលភ្លៅ សុទ្ធតែកន្លែងឆ្ងាញ់ៗ ដូចជាងសាក់ម្នាក់នេះអញ្ចឹងអតិថជមកសាក់សុទ្ធដើមទ្រូងអីវ៉ាន់ឃើញហើយទុបអារម្មណ៍សឹងមិនបានតែម្ដង÷