កុំអូសរំលងអីជួយស៊ែរបន្ត ដល់អ្នកកើតមហារីកគ្រប់ប្រភេទឲ្យបានដឹងផង ដូចជាជួយធ្វើបុណ្យផងដែរ! កុំទាន់អស់សង្ឃឹមអី

ជួយស៊ែរ ដល់អ្នកកើតមហារីកគ្រប់ប្រភេទឲ្យបានដឹងផង ដូចជាជួយធ្វើបុណ្យផងដែរ! កុំទាន់អស់សង្ឃឹមអី រកឃើញថ្នាំព្យាបាលជំងឺមហារីកគ្រប់ប្រភេទ!! ថ្នាំនេះព្យាបាលបាន ដោយមិនអស់លុយ

ថ្នាំព្យាបាលជម្ងឺមហារីកគ្រប់ប្រភេទ
១-ធ្យូងឬស្សី
២-សំបកម្ឃុតស្ងួត
៣-ឬសឬស្សី
៤-គ្រាប់អំពិល
លាយចូលគ្នាដាំទឹកផឹក ៖សូមជូយShareផងដើម្បីចែករំលែក