ដំណឹងល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលឈឺខ្នងចង្កេះរ៉ាំរៃ ជាប់សរសៃ ថ្នាំនេះព្យាបាលដោយមិនអស់ប្រាក់ឡើយ! ជួយចែកគ្នាដឹងផង

*វិធីធ្វើ៖
– យកម្រេចខ្មៅចំនួន៣០គ្រាប់ (ម្រេចសុទ្ធល្អ) បុកឲ្យម៉ដ្ឋ លាយទឹកដូងខ្ចីល្មម១ផ្លែមិនយកចាស់ទេ …… ពិសាថ្នាំនេះដោយមិនអស់ប្រាក់ឡើយ មុននឹងសម្រចចិត្តទៅវះកាត់!

*វិធីធ្វើ៖
– យកម្រេចខ្មៅចំនួន៣០គ្រាប់ (ម្រេចសុទ្ធល្អ) បុកឲ្យម៉ដ្ឋ លាយទឹកដូងខ្ចីល្មម១ផ្លែមិនយកចាស់ទេ
– ពិសាទឹកនេះតែមួយដងទេក្នុង១អាទិត្យ រយៈពេល១ខែអ្នកនឹងបានធូរស្បើយជាមិនខាន។

#ដំណឹងល្អ សម្រាប់បងប្អូនដែលឈឺខ្នង ចង្កេះរ៉ាំរៃ ជាប់សរសៃ ពិសាថ្នាំនេះដោយមិនអស់ប្រាក់ឡើយ មុននឹងសម្រចចិត្តទៅវះកាត់ ជួយ share ចែករំលែកបន្តដូចជាការធ្វើបុណ្យផងដែរ!

*វិធីធ្វើ៖
– យកម្រេចខ្មៅចំនួន៣០គ្រាប់ (ម្រេចសុទ្ធល្អ) បុកឲ្យម៉ដ្ឋ លាយទឹកដូងខ្ចីល្មម១ផ្លែមិនយកចាស់ទេ
– ពិសាទឹកនេះតែមួយដងទេក្នុង១អាទិត្យ រយៈពេល១ខែអ្នកនឹងបានធូរស្បើយជាមិនខាន។

*វិធីធ្វើ៖
– យកម្រេចខ្មៅចំនួន៣០គ្រាប់ (ម្រេចសុទ្ធល្អ) បុកឲ្យម៉ដ្ឋ លាយទឹកដូងខ្ចីល្មម១ផ្លែមិនយកចាស់ទេ
– ពិសាទឹកនេះតែមួយដងទេក្នុង១អាទិត្យ រយៈពេល១ខែអ្នកនឹងបានធូរស្បើយជាមិនខាន។

*វិធីធ្វើ៖
– យកម្រេចខ្មៅចំនួន៣០គ្រាប់ (ម្រេចសុទ្ធល្អ) បុកឲ្យម៉ដ្ឋ លាយទឹកដូងខ្ចីល្មម១ផ្លែមិនយកចាស់ទេ
– ពិសាទឹកនេះតែមួយដងទេក្នុង១អាទិត្យ រយៈពេល១ខែអ្នកនឹងបានធូរស្បើយជាមិនខាន។

*វិធីធ្វើ៖
– យកម្រេចខ្មៅចំនួន៣០គ្រាប់ (ម្រេចសុទ្ធល្អ) បុកឲ្យម៉ដ្ឋ លាយទឹកដូងខ្ចីល្មម១ផ្លែមិនយកចាស់ទេ
– ពិសាទឹកនេះតែមួយដងទេក្នុង១អាទិត្យ រយៈពេល១ខែអ្នកនឹងបានធូរស្បើយជាមិនខាន។

*វិធីធ្វើ៖
– យកម្រេចខ្មៅចំនួន៣០គ្រាប់ (ម្រេចសុទ្ធល្អ) បុកឲ្យម៉ដ្ឋ លាយទឹកដូងខ្ចីល្មម១ផ្លែមិនយកចាស់ទេ
– ពិសាទឹកនេះតែមួយដងទេក្នុង១អាទិត្យ រយៈពេល១ខែអ្នកនឹងបានធូរស្បើយជាមិនខាន។

*** សូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះជាមួយពេទ្យឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងនៅពេលដែអ្នកមិនមានជម្រើសផ្សេង។