នារីសុិចសុីម្នាក់ធ្លាប់មនុស្សប្រុសធ្វើបាបរហូតដល់ជិតស្លាប់ទីបំផុតក៏សំរេចចិត្តធ្វើរឿងដ៏គួរអោយភ្ញាក់ផ្អើលមួយ

នារីសុិចសុីម្នាក់ធ្លាប់មនុស្សប្រុសធ្វើបាបរហូតដល់ជិតស្លាប់ទីបំផុតក៏សំរេចចិត្តធ្វើរឿងដ៏គួរអោយភ្ញាក់ផ្អើលមួយ