បងប្អួនជឿទេ??​​​ សូមមើលវីដេអូខាងក្រោម! ពិតជាមានខ្មោចអាបព្រាយមែនបេីមិនជឿសូមកំុប្រមាថ(មានវីដេអូ)

នៅក្នុងលោកយេីងនេះពិតជាមានខ្មោចអាបព្រាយមែនបេីមិន,ជឿស្លាប់ចឹងដេីម3កុំឱ្យខាតពេលយូរសូមបងប្អូនទស្សនាជា1ព្រាយ,ក្បាល8វាចូលយកជីវិតនារីម្នាក់នេះឱ្យបានហេីយមានបងប្អូន4នាក់,ទៀតកំពុងថិតនៅផ្ទះគ្រូផ្សេងៗគ្នាតេីព្រាយក្បាល8នោះគេយកជីវិត,របស់ប្អូនស្រីម្នាក់នេះបានដែរឫអត់សូមតាមដានទាំងអស់គ្នានៅយប់នេះ